Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi gminnej, ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne

2012-03-15 1526
Art. czytany: 2186 razy

Obwieszczenie rozbudowa drogi gminnej, ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne

STAROSTA SKARŻYSKI Skarżysko – Kamienna, dnia 02.03.2012r.
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko – Kamienna

AB.6740.2.10.2011.EP
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

Starosta Skarżyski

zawiadamia, że na wniosek z dnia 07.12.2011r. Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, wydana została dla Gminy Skarżysko Kościelne decyzja znak: AB.6740.2.10.2011.EP z dnia 02.03.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi gminnej, ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne, z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Olszynki w km 0÷000.00 do 0+398,70mb - nr drogi 379003T, obręb ewidencyjny – 12 Skarżysko Kościelne, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

 nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren:
jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb ewidencyjny: 12 Skarżysko Kościelne – nr ewid. działek: 1975, 1009/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1009 - zajęcie stałe), 1010/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1010 - zajęcie stałe), 1011/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1011 - zajęcie stałe), 1012/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1012 - zajęcie stałe), 1013/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1013 - zajęcie stałe), 1014/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1014 - zajęcie stałe), 1015/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1015 - zajęcie stałe), 1016/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1016 - zajęcie stałe), 1017/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1017 - zajęcie stałe), 1018/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1018 - zajęcie stałe), 1019/3 (powstała w wyniku podziału działki nr 1019/1 - zajęcie stałe), 1019/5 (powstała w wyniku podziału działki nr 1019/2 - zajęcie stałe), 1020/8 (powstała w wyniku podziału działki nr 1020/6 - zajęcie stałe),

 nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren:
jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb ewidencyjny: 12 Skarżysko Kościelne – nr ewid. działek:
337, 889 (działki nie dzielone – zajęcie czasowe),

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala lokalizację (przebieg) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości lub wydania nieruchomości, ustala obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii i przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.
Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Gminy Skarżysko Kościelne - z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Za przejęcie prawa własności nieruchomości służy odszkodowanie ustalone w odrębnych postępowaniach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony z decyzją oraz dokumentacją sprawy, mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, ul. Konarskiego 20, pokój 313.
Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r, Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uważa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego.
Zapoznanie z treścią tej decyzji oraz dokumentacją sprawy nie jest obowiązkowe.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.
STAROSTA SKARŻYSKI Skarżysko – Kamienna, dnia 02.03.2012r.
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko – Kamienna

AB.6740.2.10.2011.EP
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

Starosta Skarżyski

zawiadamia, że na wniosek z dnia 07.12.2011r. Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, wydana została dla Gminy Skarżysko Kościelne decyzja znak: AB.6740.2.10.2011.EP z dnia 02.03.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi gminnej, ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne, z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Olszynki w km 0÷000.00 do 0+398,70mb - nr drogi 379003T, obręb ewidencyjny – 12 Skarżysko Kościelne, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

 nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren:
jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb ewidencyjny: 12 Skarżysko Kościelne – nr ewid. działek: 1975, 1009/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1009 - zajęcie stałe), 1010/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1010 - zajęcie stałe), 1011/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1011 - zajęcie stałe), 1012/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1012 - zajęcie stałe), 1013/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1013 - zajęcie stałe), 1014/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1014 - zajęcie stałe), 1015/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1015 - zajęcie stałe), 1016/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1016 - zajęcie stałe), 1017/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1017 - zajęcie stałe), 1018/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1018 - zajęcie stałe), 1019/3 (powstała w wyniku podziału działki nr 1019/1 - zajęcie stałe), 1019/5 (powstała w wyniku podziału działki nr 1019/2 - zajęcie stałe), 1020/8 (powstała w wyniku podziału działki nr 1020/6 - zajęcie stałe),

 nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren:
jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb ewidencyjny: 12 Skarżysko Kościelne – nr ewid. działek:
337, 889 (działki nie dzielone – zajęcie czasowe),

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala lokalizację (przebieg) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości lub wydania nieruchomości, ustala obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii i przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.
Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Gminy Skarżysko Kościelne - z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Za przejęcie prawa własności nieruchomości służy odszkodowanie ustalone w odrębnych postępowaniach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony z decyzją oraz dokumentacją sprawy, mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, ul. Konarskiego 20, pokój 313.
Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r, Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uważa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego.
Zapoznanie z treścią tej decyzji oraz dokumentacją sprawy nie jest obowiązkowe.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.