UCHWAŁA Nr XVII/103/2012 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

2012-03-08 1418
Art. czytany: 1069 razy

z dnia 28 lutego 2012r

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 p.n: ,,Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zm.), w związku z art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami) oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

RADA GMINY uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt systemowy na rok 2012, pod nazwą ,,Od marginalizacji do aktywizacji-eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” o wartości: 142 544,00 PLN, realizowany w ramach Działania 7.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 2

W celu realizacji projektu Gmina Skarżysko Kościelne przeznacza jako wkład własny środki finansowe w wysokości 10,5% alokacji projektu tj. o wartości kwoty 142 544,00 PLN. Wkład własny wynosi: 14 967,10 PLN (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset siedem złotych dziesięć groszy).
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu systemowego w 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską jest niezbędne w związku ze złożonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

1. Informacje ogólne o projekcie.
W ramach PO KL, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu pn. „Od marginalizacji do aktywizacji eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” wynosi w roku 2012 – 142 544,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 14 967,10 zł jest wymagany w realizacji projektów systemowych i wynosi 10,5 % ogólnej wartości projektu. Wkładem własnym będą zasiłki celowe i okresowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym dla uczestników projektu w ramach posiadanych środków.

2. Uzasadnienie realizacji projektu:
Dane statystyczne potwierdzające potrzebę realizacji projektu.
Poziom bezrobocia ze względu na płeć w Gm. Skarżysko Kość. wg danych PUP w Skarżysku Kamiennej w ostatnich latach kształtował się następująco:
30.10.2011r. 640 osoby (o) z czego 302 mężczyzn (m) tj. 47,19 %, 338 kobiet (k) tj. 52,81 %
31.12.2010 r. 704 (o) z czego 377 (m) tj. 53,55 %, 327 (k) tj. 46,45 %
31.12.2009 r. 702 (o) z czego 361 (m) tj. 51,42%, 341 (k) tj. 48,58 %.
Z przedstawionych danych wynika iż w gm. Skarżysko Kość. bezrobocie w 2011 r. spadło o 9,06% w stosunku do grudnia 2010 lecz nadal jest ono wysokie (ponad 10%).
Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gr. kształtuje się następująco (dane PUP Skarżysko Kamienna na dn. 30.10.2011)
-liczba os. bezrobotnych w wieku 25-34 l. -171 w tym 107 K, (62,57%)
-liczba os. bez doświadczenia zawodowego 128 w tym 74 K (57,81%)
-liczba os. bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (czyli bez konkretnych kwalifikacji/umiejętności)- 167 w tym 94K (56,29%)

Realizacja projektu będzie miała wpływ na rodziny uczestników oraz ich najbliższe otoczenie. Zdobycie zatrudnienia przez osoby bezrobotne wiąże się z wyjściem tych osób z systemu pomocy społecznej, daje szansę poprawy sytuacji rodziny i postrzeganie tych osób przez społeczność lokalną. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby bezrobotne zostaną objęte wielopłaszczyznowym wsparciem (pomoc finansowa, psychologiczna, doradcy zawodowego, kursy zawodowe itp.) dzięki czemu poprawi się ich sytuacja społeczno-materialna.

Cel główny:
Zwiększenie potencjału zawodowego 6 os. bezrobotnych (6k,) z terenu gm. Skarżysko Kościelne od 01.01.2012r do 31.12.2012 r.

Cele Szczegółowe:
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 6 os (6 k,) w m. 04-12
2. Wzmocnienie psychologiczne 6 os (6 k,) w m. 04-12
3. Zdobycie wiedzy z zakresu poruszana się po rynku pracy 6 os (6 k) poprzez szereg szkoleń w m. 04-12
4. Poprawienie sytuacji społeczno-materialnej 6 rodzin w m. 04-12

3. Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia.
Głównymi adresatami projektu będą kobiety, gdyż to one mają największy problem ze znalezieniem pracy, posiadają niskie lub nieaktualne umiejętności zawodowe. W projekcie 2011 brało udział 8 os. W 2012 r. wsparciem obejmiemy 6 nowych os. bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo z terenu Gm. Skarżysko Kość. korzystających ze wsparcia GOPS w wieku aktywności zawodowej. Projekt zakłada kompleksowe podejście do problemów kobiet bezrobotnych, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy z racji pełnienia swoich ról społecznych matki, gospodyni domowej.

4. Działania zaplanowane w projekcie:
a) 12 h „Warsztatów Trening Kompetencji Społecznych” obejmujące tematykę: zakładania działalności gosp. i pozyskiwania środków na jej uruchomienie, organizacji własnego czasu, umiejętności planowania
b) 12 h „Warsztatów z doradcą zawodowym”, cel określenie predyspozycji uczestników do podjęcia pracy. przygotowanie dla każdego CV i listu motywacyjnego oraz przekazanie praktycznych wskazówek nt. poruszania się po rynku pracy. Warsztaty ukierunkują uczestników co do wyboru kursu zawodowego.
c) 12 h „Warsztaty z psychologiem” - tematyka komunikacji interpersonalnej, radzenie sobie ze stresem, agresją, asertywnością, bezradnością, wiara we własne siły, rozwiązywanie konfliktów, wzmacnianie umiejętności społecznych.
d) kursy zawodowe podnoszące kompetencje i umiejętności.
e) Dla części uczestników planuje się działanie w zakresie skierowania i sfinansowania zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, jeśli na etapie analizy predyspozycji uczestnika zostanie zdiagnozowana taka potrzeba. Przewiduje się konieczność kontynuowania tego instrumentu w latach kolejnych dla określonej grupy osób (kryt. dostępu 4).

5. Rezultaty projektu.
Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów projektu:
- 6 os. w tym 6 kobiet - klienci instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji
– 6 os., w tym 6 kobiet- liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów.