U C H W A Ł A Nr XVII/102/2012 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

2012-03-08 1415
Art. czytany: 1012 razy

z dnia 28 lutego 2012r

w sprawie ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z 2009 r Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami)

RADA GMINY uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się opłatę w wysokości 14 złotych za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

2. Koszt świadczenia jednej godziny usług opiekuńczych w danym roku ustala się jako iloraz wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze w roku poprzedzającym i liczby godzin wypracowanych w tymże roku przez zatrudnione opiekunki.

§ 2

Odpłatność za usługi ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie
i nalicza się zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Opłata za usługi wnoszona będzie do Kasy Urzędu Gminy w terminie do 25-tego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIX/150/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym terminie.

Uzasadnienie

Na terenie naszej Gminy Skarżysko Kościelne istnieje konieczność sprawowania usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi te pełnione są u osób starszych, chorych i niedołężnych wymagających opieki ze strony osób drugich.
Z uwagi na fakt, że koszt świadczeń jednej godziny usług opiekuńczych w 2011 r. wynosił 12 zł zachodzi potrzeba zwiększenia opłaty za świadczenie w/w usługi z 12 zł za pełnopłatną godzinę na 14 zł.