Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2012-01-17 0747
Art. czytany: 1432 razy

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi gminnej, ul. Olszynki

Skarżysko – Kamienna, dnia 12.01.2012r STAROSTA SKARŻYSKI ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko – Kamienna AB.6740.2.10.2011.EP OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Starosta Skarżyski zawiadamia, że na wniosek: Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, Skarżysko Kościelne, w dniu 07.12.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi gminnej, ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne, z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz przebudową sieci wodociągowej w ul. Olszynki w km 0÷000.00 do 0+398,70mb – nr drogi 379003T (obręb ewidencyjny – 12 Skarżysko Kościelne). Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział nieruchomości gruntowych w następujący sposób: l.p./ jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, arkusz mapy stan przed podziałem nieruchomości stan po podziale nieruchomości nr działki powierzchnia [ha] nr działki powierzchnia [ha] 1. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1009 0.2300 1009/1 0.0202 1009/2 0.2098 2. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1010 0.2300 1010/1 0.0209 1010/2 0.2091 3. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1011 0.2300 1011/1 0.0204 1011/2 0.2096 4. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1012 0.2200 1012/1 0.0200 1012/2 0.2000 5. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1013 0.2200 1013/1 0.0201 1013/2 0.1999 6. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1014 0.2300 1014/1 0.0217 1014/2 0.2083 7. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1015 0.1600 1015/1 0.0156 1015/2 0.1444 8. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1016 0.1700 1016/1 0.0158 1016/2 0.1542 9. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1017 0.1700 1017/1 0.0158 1017/2 0.1542 10. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1018 0.1700 1018/1 0.0159 1018/2 0.1541 11. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1019/1 0.3009 1019/3 0.0304 1019/4 0.2705 12. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1019/2 0.3991 1019/5 0.0420 1019/6 0.3571 13. Skarżysko Kościelne 12 Skarżysko Kościelne 1020/6 0.2600 1020/8 0.0830 1020/9 0.1770 a wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. gruntu: 1. jednostka ewidencyjna: Skarżysko Kościelne, obręb ewidencyjny: 12 Skarżysko Kościelne działki nr: – 1175 (działka nie dzielone - zajęcie stałe), – 337, 889 (działki nie dzielone – zajęcie czasowe), – 1009/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1009 - zajęcie stałe), – 1010/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1010 - zajęcie stałe), – 1011/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1011 - zajęcie stałe), – 1012/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1012 - zajęcie stałe), – 1013/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1013 - zajęcie stałe), – 1014/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1014 - zajęcie stałe), – 1015/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1015 - zajęcie stałe), – 1016/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1016 - zajęcie stałe), – 1017/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1017 - zajęcie stałe), – 1018/1 (powstała w wyniku podziału działki nr 1018 - zajęcie stałe), – 1019/3 (powstała w wyniku podziału działki nr 1019/1 - zajęcie stałe), – 1019/5 (powstała w wyniku podziału działki nr 1019/2 - zajęcie stałe), – 1020/8 (powstała w wyniku podziału działki nr 1020/6 - zajęcie stałe), Zgodnie z art. 10 § l Kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej, przy ul. Konarskiego 20, w pok. 313. Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Wgląd a akta sprawy nie jest obowiązkowy. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji.