Obwieszczenie w sprawie decyzji o budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z ...

2011-12-30 0907
Art. czytany: 1164 razy

Zebranie dowodów w sprawie decyzji o budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz ...

Skarżysko Kościelne 2011.12.30 In.I.6730.28.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53, ust. 4 pkt.6 i 8 .ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z dnia 17.11.2000 r. z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: -budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z dojściem do stacji -budowie odcinków linii kablowych ziemnych SN-15kV celem zasilania nowoprojektowanej stacji transformatorowej, - zabudowa słupa krańcowego w istniejącej linii napowietrznej s.n. 15 kV - budowie linii napowietrznej izolowanej dwunapięciowej s.n. i n.n, -budowie linii napowietrznej izolowanej 0,4 kV, - budowie przyłącza napowietrznego - przebudowa istniejącej linii napowietrznej n.n. na izolowaną ”. przewidywanej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: obręb Skarżysko Kościelne 4428/7, 1974, 3938/13, 3937/1, 3791/3, 3803/4, 1974/27, 1974/25, 1974/26, 1974/10, 1974/18, 1974/15, 1974/29, 1974/28, 1974/30, 1974/7, 1974/23, 1974/22, 1974/24, 3807/1, - obręb Grzybowa Góra 508, 509, położonych w miejscowościach Skarżysko Kościelne i Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne. Jednocześnie zawiadamia się, że Starosta Skarżyski uzgodnił projekt decyzji jw. postanowieniem Znak: GG.II.6124.2.84.2011 z dnia 12.12.20111r. Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej uzgodnił projekt przedmiotowej decyzji postanowieniem Znak: ZDP.673.2.27.2011 z dnia 12.12.2011r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajęły stanowiska w terminie – odpowiednio - 2 tygodni i 21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. W myśl art.53 ust.5, ust.5c powołanej na wstępie ustawy z dnia 27 marca 2003r. uzgodnienie uważa się za dokonane. W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (14.01.2012r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 ,wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data wywieszenia obwieszczenia 30.12.2011r.