Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

2011-12-14 1443
Art. czytany: 1233 razy

W sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji

Skarżysko Kościelne, dnia 2011-12-14 In.I.6730.26.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.49, art.105 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 14.12.2011r. na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z dnia 07.12.2011r (data wpływu 12.12.2011r.) - wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Skarżysko Kościelne Gm. Skarżysko Kościelne na odcinku od studni S299 na działce nr 901/1, przez działkę nr 980 i przez działkę 337”, „ Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (28.12.2011r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.). w/z Wójta Gminy (-) Monika Mączyńska Sekretarz Gminy Data wywieszenia obwieszczenia: 2011-12-14