UCHWAŁA NR XIV/79/2011 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM z dnia 25 listopada 2011r.

2011-12-09 1426
Art. czytany: 1407 razy

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z późn. zm.) i art.5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)


RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości :
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł za 1 m2 powierzchni b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,08 zł za 1 ha powierzchni
c) pozostałych
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł za 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,89 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,62 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,16 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych
w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,77 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej - garaży – 3,57 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej - letniskowych i innych – 6,32 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

3. Od budowli – 2% ich wartości

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr L/290/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwałą Nr II/4/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

U Z A S A D N I E N I E

Uwzględniając obowiązujące przepisy proponuje się zwiększyć stawki podatku od nieruchomości
i ustalić stawki obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku w poniższych wysokościach:
- zwiększenie stawki opodatkowania od „gruntów związanych z działalnością
gospodarczą' z wysokości 0,73 zł do wysokości 0,77 zł za l m2 powierzchni,
- zwiększenie stawki opodatkowania „od gruntów pod jeziorami” z wysokości 3,90 zł do wysokości 4,08 zł od 1m2 powierzchni ,
- zwiększenie stawki opodatkowania „od pozostałych gruntów' z wysokości 0,20 zł do wysokości 0,22 zł za l m2 powierzchni,
- zwiększenie stawki opodatkowania „od budynków mieszkalnych ' z wysokości 0,59 zł do wysokości 0,62 zł za l m2 po wierzchni użytkowej,
- zwiększenie stawki opodatkowania „od budynków lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej z wysokości 17,00 zł do wysokości 17,89 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- zwiększenie stawki opodatkowania „ budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym z wysokości 9,20 zł do wysokości 9,62 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
- zwiększenie stawki opodatkowania „budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń” z wysokości 3,98 zł do wysokości 4,16 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
Ustalenie stawek opodatkowania „ od pozostałych budynków' wg poniższej propozycji::
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego zwiększenie z wysokości 5,47 zł do wysokości 5,77 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zwiększenie stawki od garaży z wysokości 3,27 zł do wysokości 3,57 zł
- zwiększenie stawki od budynków letniskowych i innych z wysokości 6,02 zł do wysokości . 6,32 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
- utrzymanie stawek podatkowych „od budowli' na niezmienionym poziomie tj. 2% ich wartości.
Powyższe działania spowodują, że wg wymienionych stawek podatkowych, Gmina uzyska niewielki wzrost dochodów , które będzie mogła przeznaczyć na realizację niezbędnych zadań.