U C H W A Ł A Nr XIV/81/11 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

2011-11-29 1318
Art. czytany: 699 razy

z dnia 25 listopada 2011r

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2012.


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. z 2006r Dz.U. Nr 123 poz.858 ze zmianami)RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012r opracowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej,
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Taryfy o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia
01 stycznia 2012r.


Uzasadnienie


Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r Nr 123 poz.858 ze zmianami) Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne określa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 1 roku, na podstawie niezbędnych przychodów..
Przedsiębiorstwo w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia taryf w życie przedstawia Wójtowi Gminy wniosek o ich zatwierdzenie.. Do wniosku dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat
Taryfy jw. podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy .
Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku.
Złożony wniosek przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Skarżysku-Kamiennej przedstawia się Radzie Gminy do zatwierdzenia.