Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2011-11-29 0940
Art. czytany: 1192 razy

wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2011.11.29.

Skarżysko Kościelne 2011.11.29.

In.I.6730.28.2011

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53, ust. 4 pkt.6 i 9 .ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), art.10 §1,art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w związku z prowadzonym postępowaniem
- na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w imieniu której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa: Kazimierz Ginał – Dyrektor Oddziału Prokurent Elektroprojekt S.A. Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
- w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
-budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV wraz z dojściem do stacji
-budowie odcinków linii kablowych ziemnych SN-15kV celem zasilania nowoprojektowanej stacji transformatorowej,
- zabudowa słupa krańcowego w istniejącej linii napowietrznej s.n. 15 kV
- budowie linii napowietrznej izolowanej dwunapięciowej s.n. i n.n,
-budowie linii napowietrznej izolowanej 0,4 kV,
- budowie przyłącza napowietrznego
- przebudowa istniejącej linii napowietrznej n.n. na izolowaną ”.
- na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: obręb Skarżysko Kościelne 4428/7, 1974, 3938/13, 3937/1, 3791/3, 3803/4, 1974/27, 1974/25, 1974/26, 1974/10, 1974/18, 1974/15, 1974/29, 1974/28, 1974/30, 1974/7, 1974/23, 1974/22, 1974/24, 3807/1, - obręb Grzybowa Góra 508, 509, położonych w miejscowościach Skarżysko Kościelne i Grzybowa Góra, gmina Skarżysko Kościelne.
- wystąpił w dniu 29.11.2011r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz – Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia.
Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (13.12.2011r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy.


Wójt Gminy

(-) Zdzisław Woźniak
Data wywieszenia obwieszczenia: 29.11.2011r.