Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2011-11-04 1408
Art. czytany: 1196 razy

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Skarżysko Kościelne Gm. Skarżysko Kościelne na odcinku od studni S299 na działce nr 901/1

Skarżysko Kościelne, dnia 2011-10-28 In.I.6730.26.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2.ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), art.10 §1,art.49,art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 28-10-2011 na wniosek: MPWiK Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna, ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Skarżysko Kościelne Gm. Skarżysko Kościelne na odcinku od studni S299 na działce nr 901/1 przez działkę nr 980 i przez działkę 337”. Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: obręb Skarżysko Kościelne - 901/1, 980, 337 położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (18.11.2011r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa. Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data zamieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy: 2011-11-04