Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Moje Boisko – ORLIK 2012 w m. Grzybowa Góra

2011-10-20 0946
Art. czytany: 1304 razy

Decyzja o lokalizacji inwstycji celu publicznego Moje Boisko – ORLIK 2012 w m. Grzybowa Góra

Skarżysko Kościelne 2011.10.20. In.I.6730.18.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 2011.10.20. na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26=-115 Skarżysko Kościelne została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem placu obejmującym wykonanie infrastruktury towarzyszącej tj: budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, odwodnienia i studni chłonnych, chodników oraz zjazdu z drogi gminnej i parkingu, przyłączy: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne– w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 578, 579, 580 i 664/1(droga gminna), położonych w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (03.10.2011r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.). Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak Data wywieszenia obwieszczenia 20.10.2011r..