Obwieszczenie - zebranie dowodów ORLIK Grzybowa Góra

2011-09-27 1338
Art. czytany: 1150 razy

Obwieszczenie

Skarżysko Kościelne 2011.09.27 In.I.6730.18.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2, art. 53, ust. 4 pkt.6 i 8 .ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z dnia 17.11.2000 r. z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem placu obejmującym wykonanie infrastruktury towarzyszącej tj: budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, odwodnienia i studni chłonnych, chodników oraz zjazdu z drogi gminnej i parkingu, przyłączy: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne– w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 578, 579, 580 i 664/1(droga gminna), położonych w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”. Jednocześnie zawiadamia się, że Starosta Skarżyski uzgodnił projekt decyzji jw. postanowieniem Znak: GG.II.6124.2.63.2011 z dnia31.08.20111r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach nie zajęły stanowiska w terminie – odpowiednio - 2 tygodni i 21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. W myśl art.53 ust.5, ust.5c powołanej na wstępie ustawy z dnia 27 marca 2003r. uzgodnienie uważa się za dokonane. W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (11.10.2011r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Data wywieszenia obwieszczenia 27.09.2011r. Wójt Gminy (-) Zdzisław Woźniak