Postępowanie o wydanie decyzji lokalizacji budowy kompleksu boisk sportowych w Grzybowej Górze w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012

2011-08-23 0943
Art. czytany: 1202 razy

Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienie

Skarżysko Kościelne 2011.08.23. In.I.6730.18.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53, ust. 4 pkt.6 i 9 .ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), art.10 §1,art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem - na wniosek :Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne - w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego : „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem placu obejmującym wykonanie infrastruktury towarzyszącej tj: budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, odwodnienia i studni chłonnych, chodników oraz zjazdu z drogi gminnej i parkingu, przyłączy: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne– w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 578, 579, 580 i 664/1(droga gminna), położonych w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”. - wystąpił w dniu 23.08.2011r. do Starosty Skarżyskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - o uzgodnienie projektu decyzji jw. dla przedmiotowego zamierzenia. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (06.09.2011r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy. Wójt Gminy Data wywieszenia obwieszczenia: 23.08.2011r. (-) Zdzisław Woźniak