Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 w m. Grzybowa Góra

2011-08-19 1334
Art. czytany: 1212 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2011.08.19 In.I.6730.18.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2.ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), art.10 §1,art.49,art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 2011.08.18 na wniosek: Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem placu obejmującym wykonanie infrastruktury towarzyszącej tj: budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, odwodnienia i studni chłonnych, chodników oraz zjazdu z drogi gminnej i parkingu, przyłączy: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne– w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 578, 579, 580 i 664/1(droga gminna), położonych w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”. Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (02.09.2011r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa. Wójt Gminy Data wywieszenia obwieszczenia: 19.08.2011r. (-) Zdzisław Woźniak