UCHWAŁA NR IX/43/11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

2011-05-17 1346
Art. czytany: 772 razy

z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.)

RADA GMINY uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Paragraf 3 Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 440 932,19 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 688 210,00 zł,
- pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie – 752 722,19 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 276 952,19 zł, rozchody w wysokości 1 836 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.