Obwieszczenie Wojewódzy Świętokrzyskiego o odwołaniach od decyzji - budowa drogi krajowej nr 42

2011-05-02 1035
Art. czytany: 1704 razy

OBWIESZCZENIE - budowa drogi krajowej nr 42

Kielce, 26.04.2011r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: IG.III.7047-18/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 131, art. 133 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2011r., znak: IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Infrastruktury, na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Wniesienie odwołań w terminie nie wstrzymuje wykonania decyzji, zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 Kpa, z uwagi na nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.