ZARZĄDZENIE NR 13/2011 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

2011-04-01 1358
Art. czytany: 810 razy

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2011.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Nr L/291/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa zakresie art.3 ust.3 ustawy zakresie dnia 24 kwietnia 2003 r. zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.


z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2011 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym.

§ 3. Zasady przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 określają „Zasady pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych” stanowiące załącznik nr 1 do programu współpracy przyjętego Uchwałą Nr L/291/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dn. 28.10.2010 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.