U C H W A Ł A Nr IV/15/11RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

2011-01-26 1342
Art. czytany: 1219 razy

z dnia 19 stycznia 2011r

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na lata 2011 – 2013.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.21 ust.5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. z 2006r Dz.U. Nr 123 poz.858 ze zmianami)RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z .o.o z siedzibą
w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Cichej 8 jest Spółką z udziałem gmin: Skarżysko-Kamienna i Skarżysko Kościelne.
Zgodnie z art.21 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz..U. z 2006r. Nr 123, poz.858 ze zm.) .Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
W dniu 22.10.2010r. M.P.W.i K. w Skarżysku-Kamiennej przedłożyło plan, o którym mowa Wójtowi Gminy, występując z wnioskiem o jego uchwalenie.
Plan został opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w art.21 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Pozostaje on w zgodności z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanego przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w trybie przepisów cytowanej ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
Zgodnie z art.21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, plan uchwala Rada Gminy, w terminie
3 miesięcy od dnia jego przedłożenia