Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2010-11-02 1034
Art. czytany: 1574 razy

„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne

Skarżysko Kościelne 2010.11.02.
In.I.7331-21/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1, art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) w związku z art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że w dniu 2010-11-02 na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna,

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne, na odcinku od trójnika T 45 w ul. Stefana Żeromskiego do studni ST 45.1.2. w drodze gminnej, na działkach nr geodez 677 (droga powiatowa) i 733 (droga gminna).”

Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. Po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (16.11.2010r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie decyzji.
Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3,
za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa.).


Wójt Gminy

(-) Zbigniew Celski


Data wywieszenia obwieszczenia02.11.2010r.