UCHWAŁA Nr XLVII/271 / 10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

2010-09-14 1241
Art. czytany: 822 razy

31 sierpień 2010r

w sprawie: udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/242/2010 r. Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskie, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne (Dz.U. Woj. Święt. z `roku 2010, Nr 178, poz. 1648)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Udzielić w 2010 r. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na wykonanie prac konserwatorskich wnętrza obiektu ( Ołtarza Głównego) w kościele parafialnym w Skarżysku Kościelnym wpisanym do rejestru zabytków.

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie o udzieleniu dotacji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Zgodnie ze złożonym wnioskiem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w budżecie 2010 r. ujęto dotację w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Powyższy wydatek został zapisany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja może być udzielona z budżetu Gminy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/242/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskie, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, na wykonanie prac lub robót objętych wnioskiem złożonym przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.