Obwieszczenie - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

2010-09-09 0917
Art. czytany: 1537 razy

Wydanie decyzji lokalizacji - odcinek kanalizacji Majków

Skarżysko Kościelne 2010.09.09. In.I.7331-21/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53, ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2.ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), art.10 §1,art.49,art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w dniu 2010--08-30 na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko-Kamienna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne, na odcinku od trójnika T 45 w ul. Stefana Żeromskiego do studni ST 45.1.2. w drodze gminnej, na działkach nr geodez 677 (droga powiatowa) i 733 (droga gminna).” Informuje się, że w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (23.09.2010r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Stronami w postępowaniu mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 10 §.1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7.30-15.30 z aktami sprawy i złożyć ewentualne zastrzeżenia i wnioski, co do zebranych materiałów w terminie 7 dni, od daty doręczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. W przypadku braku zastrzeżeń obecność nieobowiązkowa. Wójt Gminy (-) Zbigniew Celski