OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2010-08-13 1309
Art. czytany: 1832 razy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Michałów

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne - działając na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XLIII/244/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm. ) - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Michałów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 142/2 o pow. 0,0700 ha.
Nieruchomość posiada księgę wieczystą Kw nr 20 171, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku Kamiennej i nie jest obciążona hipotecznie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 000 zł, natomiast wadium wynosi 400 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2010 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a.

Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, teren piaszczysty, równy ( użytki rolne V i VI klasy ), z lekkim obniżeniem w kierunku rzeki Żarnówki, na części powierzchni dziko zalesiony.
W chwili obecnej brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne działka ta położona jest w terenach: „ grunty rolne. Południowa część działki położona jest na terenach planowanej budowy zbiornika retencyjnego.
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym mogłoby przysługiwać pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ), upłynął w dniu 10.08.2010 r.
Żadna z osób uprawnionych nie złożyła wniosku w oznaczonym terminie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium może być wniesione w pieniądzu.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne Nr 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003, BS Wąchock o/Skarżysko Kościelne najpóźniej do dnia 15 września 2010 r. ( decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ).
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty, z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia, w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji, potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym uprzednio w zawiadomieniu o powyższym, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, wówczas do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.
Koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ponoszą nabywcy nieruchomości.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a, pok. nr 116, tel. / 041 / 271 44 66 wew. 14.