OBWIESZCZENIE

2010-06-22 1236
Art. czytany: 1501 razy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

In.I.7627-2/10 Skarżysko Kościelne 2010.06.22.


OBWIESZCZENIE
Na podstawie: art.71 ust.1 i ust.2 pkt.2, art.74 ust.3 art.75 ust.1 pkt.4, art.84 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że wydał w dniu 22.06.2010r. decyzję Zn: In.I.7627-2/10

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Grzybowa Góra”

- na wniosek TRANS-KRUSZ Spółka cywilna z siedzibą Grzybowa Góra ul. Słoneczna 26, 26-115 Skarżysko Kościelne

Przedsięwzięcie jw. przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Grzybowa Góra, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 952, 953, 954, 955, 956, 957, 960, 961, 962, 980, 981, 984, 985, 986, 987 i 988 – obręb Nr 2 Grzybowa Góra.
Z treścią wydanej decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . .
Informuje się, że w myśl art.49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie decyzji jak na wstępie.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach –Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Data wywieszenia obwieszczenia: 22.06.2010r. w/z Wójta Gminy

(-) Zdzisław Woźniaki