P R O T O K Ó Ł Nr 3/10

2010-06-09 1207
Art. czytany: 1187 razy

z posiedzenia XLII (czterdziestej drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy

Porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

7. Wyrażenie zgody/nie wyrażenie zgody/ na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r. -
projekt nr 1 i projekt nr 1a.

8. Zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku
Kościelnym - projekt nr 3.

9. Określenie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym – projekt nr 4.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.