P R O T O K Ó Ł Nr 2/10

2010-06-09 1205
Art. czytany: 821 razy

z posiedzenia XLI (czterdziestej pierwszej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy

Porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
7. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Skarżysku Kościelnym w 2009r.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

8. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok.
9. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
1/ wybór komisji skrutacyjnej
2/ zgłoszenie kandydatur
3/ przeprowadzenie głosowania
4/ ogłoszenie wyników - podjęcie uchwały .
10. Zmiany składowe stałych komisji Rady Gminy.
11. Wyrażenie zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPW i K Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwa „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
12. Określenie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
13. Zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad sesji.