OBWIESZCZENIE

2010-06-08 1506
Art. czytany: 2120 razy

OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2010.06.08

In.I.7627-2/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2, art.74 ust.3 w związku z 64 ust.1, art.71 ust.2 pkt.2 art. 75 ust.1 pkt.4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) , oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 16.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że w związku z wnioskiem z dnia 18.03.2010r. TRANS-KRUSZ Spółka cywilna z siedzibą Grzybowa Góra ul. Słoneczna 26, 26-115 Skarżysko Kościelne - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Grzybowa”

- po zasięgnięciu opinii:
co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

(opinia sanitarna znak SEV- 4470/11/09 z dnia 14.04.2010r.o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)
oraz:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

(postanowienie znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-153/10/aw z dnia 12.05.2010r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)

postanowieniem z dnia 08.06.2010r. Zn: In.I.7627-2/10 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Przedsięwzięcie jw. przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Grzybowa Góra, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 952, 953, 954, 955, 956, 957, 960, 961, 962, 980, 981, 984, 985, 986, 987 i 988 – obręb Nr 2 Grzybowa Góra.
Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Na postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski.


Wójt Gminy
(-) Zbigniew Celski


Otrzymują:
1. Pan Michał Walachnia
zam. Grzybowa Góra
ul. Świętokrzyska 115
26-115 Skarżysko Kościelne
2. Strony wg wykazu (poprzez obwieszczenie)
3.a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Szymanowskiego 6,
25-361 Kielce,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
ul. Czerwonego Krzyża 10,
26-110 Skarżysko-Kamienna