Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

2010-05-17 1510
Art. czytany: 2344 razy

Konkurs dla organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 17 maja 2010 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2010.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm/ oraz Uchwały Nr XL/225/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2010 rok.


z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2010 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym.

§ 3

Zasady przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.