Obwieszczenie

2010-05-05 1127
Art. czytany: 1605 razy

Obwieszczenie

In.I.7627-4/09/10 Skarżysko Kościelne 2010.05.05.


OBWIESZCZENIE
Na podstawie: art.71 ust.1 i ust.2 pkt.2, art.74 ust.3 art.75 ust.1 pkt.4, art.84 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że wydał w dniu 04.05.2010r. decyzję Zn: In.I.7627-4/0910

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 379003T w miejscowości Skarżysko Kościelne – ul. Olszynki”

- na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne.
Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:: 1975 (droga gminna), 889 (droga powiatowa), 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019/1, 1019/2 i 1020/6 – obręb Nr 12 Skarżysko Kościelne..
Z treścią wydanej decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . .
Informuje się, że w myśl art.49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie decyzji jak na wstępie.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach –Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Data wywieszenia obwieszczenia: 05.05.2010r. Wójt Gminy

(-) Zbigniew Celski