Obwieszczenie

2010-04-30 1519
Art. czytany: 1506 razy

Obwieszczenie


In.I.7627-2/10 Skarżysko Kościelne 2010.04.28
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art..10 §1,art.36, art.49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r..Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art.74 ust.3 art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Zawiadamia, że przedłuża do dnia 30.06.2010r.termin zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Grzybowa Góra”
prowadzonego na żądanie: TRANS-KRUSZ Spółka cywilna z siedzibą Grzybowa Góra ul. Słoneczna 26, 26-115 Skarżysko Kościelne

Przedłużenie terminu, o którym mowa podyktowane jest koniecznością uzupełnienia przez Inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia a także –w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. jak na wstępie - wymogiem zawiadomienia stron poprzez obwieszczenia, w trybie art.49 Kpa. o każdym etapie toczącego się postępowania.

Informuje się, że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie niniejszego zawiadomienia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30., wnieść ewentualne uwagi i wnioski.
Data wywieszenia obwieszczenia 28.04.2010r. Wójt Gminy
(-) Zbigniew Celski