Obwieszczenie wszczęcie postępowanie administracyjne wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Grzybowa

2010-04-01 1359
Art. czytany: 1721 razy

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej

In.I.7627-2/10 Skarżysko Kościelne 2010.04.01 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 73 ust.1, art.74 ust.3 art.75 ust.1 pkt. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art..10 §1, art.49, art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r..Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że na wniosek TRANS-KRUSZ Spółka cywilna z siedzibą Grzybowa Góra ul. Słoneczna 26, 26-115 Skarżysko Kościelne w dniu 18.03.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Grzybowa” Przedsięwzięcie jw. przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Grzybowa Góra, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 952, 953, 954, 955, 956, 957, 960, 961, 962, 980, 981, 984, 985, 986, 987 i 988 – obręb Nr 2 Grzybowa Góra. Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie niniejszego zawiadomienia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia. Jednocześnie zawiadamia się o wystąpieniu pismem z dnia 01.04.2010r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej oraz – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko– w związku z art. 59 ust.1 pkt.2 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. jak na wstępie. Data wywieszenia obwieszczenia 01.04.2010r. Wójt Gminy (-) Zbigniew Celski