OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej ul. Olszynki

2010-03-31 1401
Art. czytany: 2448 razy

Obwieszczenie do decyzji środowiskowej

In.I.7627-4/09/10 Skarżysko Kościelne 2010.03.31 OBWIESZCZENIE Na podstawie 74 ust.3, art.75 ust.1 pkt.4. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z dnia 17.11.2000 r. z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 379003T w miejscowości Skarżysko Kościelne – ul. Olszynki” Zamierzenie inwestycyjne j.w. przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: : 1975 (droga gminna), 889 (droga powiatowa) oraz - 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019/1, 1019/2 i 1020/6 (działki prywatne) – obręb Nr 12 Skarżysko Kościelne. W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (14.04.2010r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Wójt Gminy (-) Zbigniew Celski Data wywieszenia obwieszczenia 31.03.2010r