Obwieszczenie

2010-03-24 1323
Art. czytany: 1585 razy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 34 478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi”

In.I.7627-3/09/10 Skarżysko Kościelne 2010.03.24.OBWIESZCZENIE
Na podstawie: art.71 ust.1 i ust.2 pkt.2, art.74 ust.3 art.75 ust.1 pkt.4, art.84 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że wydał w dniu 24.03.2010r. decyzję Zn: In.I.7627-3/09/10

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 34 478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi”
- na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w m. miejscowości Kierz Niedźwiedzi, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1256, 107, 1, 108, 256, 356, 455 i 531- obręb Kierz Niedźwiedzi..
Z treścią wydanej decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . .
Informuje się, że w myśl art.49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (08.04.2010r.) należy uznać, że nastąpiło doręczenie decyzji jak na wstępie.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach –Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wójt Gminy

(-) Zbigniew Celski