Obwieszczenie

2010-03-22 1135
Art. czytany: 1494 razy

Obwieszczenie

In.I.7627-2/09/10 Skarżysko Kościelne 2010.03.22.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie: art.71 ust.1 i ust.2 pkt.2, art.74 ust.3 art.75 ust.1 pkt.4, art.84 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że wydał w dniu 22.03.2010r. decyzję Zn: In.I.7627-2/0910

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w km. 0+000 – 1+700”
- na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w m. miejscowości Majków (ul. Żeromskiego) i Michałów, na działkach położonych w miejscowości Majków, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 399, 402/1, 403/1, 404, 405, 406, 408, 409, 410/1, 411, 426/1, 426/2, 433, 470, 471/1, 473/1, 474, 476, 488, 489, 491, 492/1, 492/2, 493, 494, 495, 502/2, 504/2, 506/4, 506/2, 508, 509, 510/2, 510/1, 512, 517, 518/1, 519, 525/3, 526, 527, 525/2, 523, 524/4, 524/3, 54/1, 54/2 i 468 oraz w miejscowości Michałów – o nr ew. ewidencji gruntowej: 576, 687/2, 688/1, 688/5 i 687/15.
Z treścią wydanej decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . .
Informuje się, że w myśl art.49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (06.04.2010r.) należy uznać, że nastąpiło doręczenie decyzji jak na wstępie.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach –Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wójt Gminy

(-) Zbigniew Celski