Obwieszczenie

2010-03-10 1322
Art. czytany: 1698 razy

Rozbudowa drogi gminnej Nr 379003T w miejscowości Skarżysko Kościelne – ul. Olszynki”

Skarżysko Kościelne 2010.03.10

In.I.7627-4/09/10

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 63 ust. 2, art.74 ust.3 w związku z 64 ust.1, art.71 ust.2 pkt.2 art. 75 ust.1 pkt.4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) , oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 16.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że w związku z wnioskiem z dnia 15.12.2009r. Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 379003T w miejscowości Skarżysko Kościelne – ul. Olszynki”
- po zasięgnięciu opinii:
co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

(opinia sanitarna znak SEV- 4470/36/09 z dnia 22.12.2009r.o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)
oraz:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

(postanowienie znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-215/09/ajp z dnia 01.02.2010r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)

postanowieniem z dnia 01.03.2010r. Zn: In.I.7627-4/09/10 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Przedmiotowa droga obejmuje teren działek położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, oznaczonych wg ewidencji gruntów numerami: 1975 (droga gminna), 889 (droga powiatowa) oraz - 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019/1, 1019/2 i 1020/6 (działki prywatne) – obręb Nr 12 Skarżysko Kościelne.
Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Na postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski.


Wójt Gminy
(-) Zbigniew Celski


Otrzymują:

. 1. Gmina Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne
2. Strony wg wykazu (przez obwieszczenie)
3.a/a