Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

2010-02-10 1258
Art. czytany: 1850 razy

Konkurs ofert

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/10 Wójta Gminy
Skarżysko Kościelne z dnia 09.02.2010r.

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./
ogłasza

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2010.

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
- organizacje pozarządowe;
- podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./
2. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie w ciągu całego roku. Realizacja zadania może zostać powierzona więcej niż jednej organizacji.
3. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:
I. Zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez organizację zajęć edukacyjno- wychowawczych ( 2009 r. - kwota 20.000 zł ); - 42.000 zł
II. Sport dla wszystkich - propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, organizacja imprez, zawodów, turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym wraz z wyjazdami na zawody ( 2009 r. - kwota 17.900 zł ); - 15.000 zł
4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym w terminie do 16 marca 2010 r. do godziny 15.00, zgodnie z regulamin konkursu dostępnym w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne – pok. 102 lub na stronie BIP.
5. Szczegółowych informacji udziela pani Monika Mączyńska – inspektor w Urzędzie Gminy tel.41/2714466.
Wójt Gminy
Zbigniew Celski
Skarżysko Kościelne, 09.02.2010 r.