UCHWAŁA NR XL /220/10 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

2010-02-03 1003
Art. czytany: 826 razy

27 styczeń 2010r

w sprawie: szczegółowości budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami ) w związku z art. 235 ust. 4 i art. 236, ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240)


RADA GMINY uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się szczegółowość planu dochodów budżetu Gminy z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 2

Ustala się szczegółowość planu wydatków budżetu Gminy z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240) nie ma wymogu tworzenia układu wykonawczego budżetu, który przedstawiał budżet w układzie dział, rozdział, paragraf. Obecnie ustawa określa szczegółowość planu dochodów
i wydatków do poziomu rozdziału, natomiast sprawozdawczość prowadzona będzie w układzie dział, rozdział, paragraf. W celu prawidłowości realizacji budżetu i możliwości właściwej sprawozdawczości, Rada Gminy może ustalić większą szczegółowość planu dochodów i planu wydatków, dlatego przedkładam uchwałę do podjęcia.