Kwalifikacja wojskowa

2010-01-21 1022
Art. czytany: 1684 razy

Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie art.32 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2416 z późniejszymi zmianami), § 3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 202 poz. 1566), § 2 – 3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 1601) informuję, że w dniu 24 i 25 lutego 2010 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1991 r., zamieszkałych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w terminie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1986 – 1990, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również, osoby które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Skarżysko Kościelne, zostanie przeprowadzona przez powiatową komisję lekarską w Skarżysku Kamiennej ul. Konarskiego 20 (budynek starostwa powiatowego).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych.
3. Aktualną fotografię wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy.
4. Dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Nieotrzymanie wezwania imiennego do kwalifikacji wojskowej nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu, od obowiązku stawienia się w wymienionym terminie i miejscu.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Piotr Piwowarczyk tel. 41 271 44 66 wew. 32.