Obwieszczenie - zebranie dowodów w sprawie Majków

2009-12-21 1230
Art. czytany: 1800 razy

Obwieszczenie do decyzji środowiskowej

In.I.7627-2/09 Skarżysko Kościelne 2009.12.21 OBWIESZCZENIE Na podstawie 74 ust.3, art.75 ust.1 pkt.4. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z dnia 17.11.2000 r. z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kami. ul Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w km. 0+000 – 1+700” Zamierzenie inwestycyjne j.w. przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Michałów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 576, 687/2, 688/1, 688/5 i 687/15 oraz – położonych w miejscowości Majków, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 399, 402/1, 403/1, 404, 405, 406, 408, 409, 410/1, 411, 426/1, 426/2, 433, 470, 471/1, 473/1, 474, 476, 488, 489, 491, 492/1, 492/2, 493, 494, 495, 502/2, 504/2, 506/4, 506/2, 508, 509, 510/2, 510/1, 512, 517, 518/1, 519, 525/3, 526, 527, 525/2, 523, 524/4, 524/3, 54/1, 54/2 i 468. W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (04.01.2010r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Wójt Gminy (-) Zbigniew Celski Data wywieszenia obwieszczenia 21.12.2009.