Obwieszczenie - zebranie dowodów w sprawie Kierz Niedźwiedzi

2009-12-21 1228
Art. czytany: 1576 razy

Obwieszczenie do decyzji środowiskowej

In.I.7627-3/09 Skarżysko Kościelne 2009.12.21. OBWIESZCZENIE Na podstawie 74 ust.3, art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227z późniejszymi zmianami) oraz art.49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z dnia 17.11.2000 r. z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania - na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kami. ul Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi”. Zamierzenie inwestycyjne j.w. przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Kierz Niedźwiedzi, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1256, 107, 1, 108, 256, 356, 455, 531 W myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (04.01.2010r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Informuje się strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski. W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Wójt Gminy (-) Zbigniew Celski Data wywieszenia obwieszczenia 21.12.2009.