OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - Rozbudowa drogi gminnej nr 379003T w m. Skarżysko Kościelne ul. Olszynki

2009-12-15 1529
Art. czytany: 2312 razy

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - Rozbudowa drogi gminnej nr 379003T w m. Skarżysko Kościelne ul. Olszynki

In.I.7627-4/09 Skarżysko Kościelne 2009.12.15. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 73 ust.1, art.74 ust.3 art.75 ust.1 pkt. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art..10 §1, art.49, art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r..Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne w dniu 15.12.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 379003T w miejscowości Skarżysko Kościelne – ul. Olszynki” Zamierzenie inwestycyjne jw. przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:: 1975 (droga gminna), 889 (droga powiatowa), 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019/1, 1019/2 i 1020/6 – obręb Nr 12 Skarżysko Kościelne.. Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie niniejszego zawiadomienia. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia. Jednocześnie zawiadamia się o wystąpieniu pismem z dnia 15.122009 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej oraz – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko– w związku z art. 59 ust.1 pkt.2 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. jak na wstępie. Data wywieszenia obwieszczenia 15.12.2009r. Wójt Gminy (-) Zbigniew Celski