Obwieszczenie - Postanowienie w sprawie ooś - droga Sadek - Kierz Niedźwiedzi

2009-11-26 0950
Art. czytany: 1641 razy

Obwieszczenie - Postanowienie w sprawie ooś - droga Sadek - Kierz Niedźwiedzi

In.I.7627-3/09 Skarżysko Kościelne 2009.11.24. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 63 ust. 2, art.74 ust.3 w związku z 64 ust.1, art.71 ust.2 pkt.2 art. 75 ust.1 pkt.4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) , oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 16.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE zawiadamia, że w związku z wnioskiem z dnia 03.08.2009r. Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 34 478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi” - po zasięgnięciu opinii: co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej (opinia sanitarna znak SEV- 4470/3209 z dnia 05.11.2009r.o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko) oraz: Starosty Skarżyskiego (pismo znak: OS.II.7634/33/09 z dnia 09.11.2009r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko postanowieniem z dnia 23.11.2009r. Zn: In.I.7627-3/09 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowa droga obejmuje teren działek położonych w miejscowości Kierz Niedźwiedzi, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1256, 107, 1, 1108, 256, 356, 455 i 531. Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Na postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie. Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski. Wójt Gminy /-/ Zbigniew Celski Otrzymują: . 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku—Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna 2. Strony wg wykazu (przez obwieszczenie) 3.a/a