Obwieszczenie

2009-11-20 1527
Art. czytany: 1827 razy

Obwieszczenie

In.I.7627-2/09 Skarżysko Kościelne 2009.11.20.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2, art.74 ust.3 w związku z 64 ust.1, art.71 ust.2 pkt.2 art. 75 ust.1 pkt.4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) , oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z dnia 16.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że w związku z wnioskiem z dnia 28.07.2009r. Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w km. 0+000 – 1+700”

- po zasięgnięciu opinii:
co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

(opinia sanitarna znak SEV- 4470/31/09 z dnia 05.11.2009r.o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko)
oraz:

Starosty Skarżyskiego

(pismo znak: OS.II.7634/32/09 z dnia 09.11.2009r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia ma środowisko

postanowieniem z dnia 20.11.2009r. Zn: In.I.7627-2/09 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Przedmiotowa droga obejmuje teren działek położonych w miejscowości Majków, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 399, 402/1, 403/1, 404, 405, 406, 408, 409, 410/1, 411, 426/1, 426/2, 433, 470, 471/1, 473/1, 474, 476, 488, 489, 491, 492/1, 492/2, 493, 494, 495, 502/2, 504/2, 506/4, 506/2, 508, 509, 510/2, 510/1, 512, 517, 518/1, 519, 525/3, 526, 527, 525/2, 523, 524/4, 524/3, 54/1, 54/2 i 468 oraz w miejscowości Michałów – o nr.w ewidencji gruntowej: 576, 687/2, 688/1, 688/5 i 687/15.

Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
Na postanowienie Stronom nie przysługuje zażalenie.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

Wójt Gminy

(-) Zbigniew Celski


Otrzymują:

. 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku—Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Strony wg wykazu (przez obwieszczenie)
3.a/a