OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji środowiskowej - droga Zbijów-Kierz Niedźwiedzi

2009-10-29 1017
Art. czytany: 1800 razy

OBWIESZCZENIE

In.I.7627-3/09 Skarżysko Kościelne 2009.10.27.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust.1, art.74 ust.3 art.75 ust.1 pkt. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art..10 §1, art.49, art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r..Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami)
WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
w dniu 03.082009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 34 478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi”

Zamierzenie inwestycyjne j.w. przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Kierz Niedźwiedzi, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1256, 107, 1, 108, 256, 356, 455, 531
Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie niniejszego zawiadomienia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Jednocześnie zawiadamia się o wystąpieniu pismem z dnia 27.10.2009 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej oraz – Starosty Skarżyskiego o opinię co do potrzeby i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w związku z art. 59 ust.1 pkt.2 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. jak na wstępie.


Data wywieszenia obwieszczenia 27.10.2009r.