OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji środowiskowej - droga 0576T

2009-10-29 1015
Art. czytany: 1731 razy

OBWIESZCZENIE

In.I.7627-2/09 Skarżysko Kościelne 2009.10.27.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust.1, art.74 ust.3 art.75 ust.1 pkt. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art..10 §1, art.49, art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r..Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami)
WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku -Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
w dniu 28.072009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:.
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w km. 0+000 – 1+700”
Zamierzenie inwestycyjne j.w. przewidywane jest do realizacji na działkach położonych w miejscowości Michałów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 576, 687/2 i 688/1, 688/5 i 687/15 oraz – położonych w miejscowości Majków, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 399, 402/1, 403/1, 404, 405, 406, 408, 409, 410/1, 411, 426/1, 426/2, 433, 470, 471/1, 473/1, 474, 476, 488, 489, 491, 492/1, 492/2, 493, 494, 495, 502/2, 504/2, 506/4, 506/2, 508, 509, 510/2, 510/1, 512, 517, 518/1, 519, 525/3, 526, 527, 525/2, 523, 524/4, 524/3, 54/1, 54/2 i 468.
Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie niniejszego zawiadomienia.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 , wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Jednocześnie zawiadamia się o wystąpieniu pismem z dnia 27.10.2009 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej oraz – Starosty Skarżyskiego o opinię co do potrzeby i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w związku z art. 59 ust.1 pkt.2 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. jak na wstepie.

Data wywieszenia obwieszczenia 27.10.2009r.
Wójt Gminy
(-) Zbigniew Celski