P R O T O K Ó Ł Nr 9/09

2009-10-08 0928
Art. czytany: 842 razy

Z posiedzenia XXXV (trzydziestej piątej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy

Porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
7. Przyjęcie deklaracji w sprawie nawiązania współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Skarżysko Kościelne, a Gminą Mościska na Ukrainie.


Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:


8. Przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Skarżysko Kościelne.
9. Zmiany w budżecie gminy Skarżysko Kościelne za 2009r.
10. Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipowe Pole Skarbowe na lata 2009 – 2016.
11. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zenona Pika.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.