OGŁOSZENIE O KONKURSIE

2009-07-08 0803
Art. czytany: 2197 razy

Konkurs na Dyrektora Zespołu SZkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY
SKARŻYSKO KOŚCIELNE
ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora

• Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym z siedzibą w Skarżysku Kościelnym ul. Szkolna 5, 26-115 Skarżysko Kościelne,

Termin składania ofert upływa 20 lipca 2009r o godz.1400.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, który spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz.826, Nr189, poz.1854),
a w szczególności:
1/ posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
2/ ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada wykształcenie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
3/ ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
4/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
5/ w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywna ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
6/ posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7/ osoba niebędąca nauczycielem winna posiadać ukończone studia wyższe magisterskie; co najmniej pięcioletni staż pracy; wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki oraz spełniać wymagania określone w pkt. 3, 6, 9, 10,
8/ nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( t.j. z 2006r Dz. U. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
9/ nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
10/ nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004ro odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. z 2005r Dz. U. Nr 14 poz.114 z późn. zm.).

2. Oferta kandydata powinna zawierać następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, przedszkola
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 06 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek
( Dz.U. z 2003r Nr 89, poz.826 ze zm.),
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z poźn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z poźn. zm.),
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
12) informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art.7 ust.2 ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz.425 z późn. zm.) (dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r).

3. Kandydaci składają oryginały, o których mowa w pkt. 3 -6 lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów.
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym” zgodnie z podanym wyżej terminie, w sekretariacie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym z siedzibą ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne. W terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy
Skarżysko Kościelne
mgr Zbigniew Celski