Obwieszczenie

2009-05-26 0958
Art. czytany: 1995 razy

Obwieszczenie „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1,5 MW w miejscowości Majków”

In.I.7627-5/07/09 Skarżysko Kościelne 2009.05.26.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 46a ust.5, ust.7 pkt.4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150.z późn.zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art..10 §1 art..49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98 poz.1071z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że wydał w dniu 25.05.2009r. decyzję Zn: In.I.7627-5/07/09

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1,5 MW w miejscowości Majków”
- na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowo-Usługowego„ WENDBI ” Zuzanna Wolszczak ul. Lotnicza 27, 26-600 Radom
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji w m. Majków, na działce położonej w miejscowości Majków, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 696.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . .
Informuje, że w myśl art.49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (10.07.2009r.)należy uznać, że nastąpiło doręczenie decyzji jak na wstępie.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach –Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

w/z Wójta Gminy

(-) Zdzisław Woźniak
Sekretarz Gminy