Obwieszczenie

2009-04-29 1509
Art. czytany: 1969 razy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w km. 0+000 – 1+700”

In.I.7627-3/08/09 Skarżysko Kościelne 2009.04.29.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie 46a ust.5, ust.7 pkt.4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150.) oraz art..10 §1 art..49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98 poz.1071z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że wydał w dniu 29.04.2009r. decyzję Zn: In.I.7627-3/08/09

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0576T w km. 0+000 – 1+700”
- na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarzysko-Kamienna.
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w m. miejscowości Majków (ul. Żeromskiego) i Michałów, na działkach nr. ewid .gr. 468, 523, 426/1, 426/2, 433, 517, 518/12, 519, 54/1, i 54/2 - obręb Majków oraz na działkach nr. ewid. 576, 687/2 i 688/1 – obręb Michałów.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . .
Informuje, że w myśl art.49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (14.05.2009r.)należy uznać, że nastąpiło doręczenie decyzji jak na wstępie.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach –Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Wójt Gminy

(-) Zbigniew Celski