Obwieszczenie

2009-04-23 0909
Art. czytany: 1949 razy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków – ul. Św. Anny”

In.I.7627-5/08/09 Skarżysko Kościelne 2009.04.23.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie 46a ust.5, ust.7 pkt.4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150.) oraz art..10 §1 art..49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98 poz.1071z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

zawiadamia, że wydał w dniu 23.04.2009r. decyzję Zn: In.I.7627-5/08/09

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków – ul. Św. Anny”
- na wniosek Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w m. Majków, Droga obejmuje teren działek położonych w miejscowości Majków, oznaczonych w ewidencji gruntów numerem: 40 i 54/1.

Z treścią wydanej decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 . .
Informuje, że w myśl art.49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (08.05.2009r.)należy uznać, że nastąpiło doręczenie decyzji jak na wstępie.
Stronami w niniejszym postępowaniu mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach –Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Wójt Gminy

(-) Zbigniew Celski