Informacja i ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przetargu

2009-04-16 1005
Art. czytany: 2216 razy

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Michałów

INFORMACJA
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Michałów.

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne – działając na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXII/112/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zmianami ), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) – informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy
ul. Kościelnej 2a, zostało wywieszone - na okres 30 dni tj. od dnia 14.04.2009r. do dnia 15.05.2009r.- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Michałów, stanowiącej działkę ewidencyjną
nr 17/5 o powierzchni 2,3920 ha.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 116 Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym – tel. 041 271 44 66, w. 14.
Skarżysko Kościelne, dnia 14 kwietnia 2009 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne - działając na podstawie uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXII/112/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Michałów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17/5 o pow. 2,3920 ha.
Nieruchomość posiada księgę wieczystą Kw nr 20 171, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku Kamiennej i nie jest obciążona hipotecznie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34 000 zł, natomiast wadium wynosi 3 400 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2009 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a.

Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, teren piaszczysty, nierówny ( użytki rolne V i VI klasy ), w przeważającej mierze dziko zalesiony.
W chwili obecnej brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne działka ta położona jest w terenach: „ lasy istniejące„ oraz w bardzo niewielkim zakresie ( wjazd ) w terenie „ istniejącej i postulowanej zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy zagrodowej „.
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym mogłoby przysługiwać pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami ), upłynął w dniu 12.02.2009 r.
Żadna z osób uprawnionych nie złożyła wniosku w oznaczonym terminie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać w Kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne Nr 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003 BS Wąchock o/Skarżysko Kościelne najpóźniej do dnia 15 maja 2009 r. ( decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ).
Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 15 maja 2009 r.
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym uprzednio w zawiadomieniu o powyższym, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, wówczas do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.
Koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ponoszą nabywcy nieruchomości.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a, pok. nr 116, tel. / 041 / 271 44 66 wewn. 14.